3η Δεκεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Η ΕΕ και τα 27 κράτη-μέλη έχουν δεσμευτεί μέσω της υπογραφής της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα κατοχυρωμένα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, να δημιουργήσουν μια Ευρώπη δίχως φραγμούς. Κάθε Ευρωπαίος πολίτης, έχει το δικαίωμα της συμμετοχής στο κοινωνικό γίγνεσθαι. «Η διευκόλυνση της ζωής κάθε πολίτη βρίσκεται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκή στρατηγικής και μέσα στο 2013 θα υποβληθεί πρόταση για την εξάλειψη των φραγμών που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία» ήταν η βασική δήλωση της Αντιπροέδρου Reding, Επιτρόπου για θέματα δικαιοσύνης της Ε.Ε.. Μια δήλωση που θα έπρεπε να αποτελεί το βασικό σύνθημα και άξονα  της 3ης Δεκεμβρίου, Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία.

Η 3η Δεκεμβρίου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία από το 1992, καθώς την ίδια ημέρα εκείνου του έτους η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε Πρόγραμμα Δράσης προκειμένου να βοηθήσει άτομα με αναπηρίες να ενσωματωθούν, να προσαρμοστούν στο  κοινωνικό σύνολο με μεγαλύτερη ευκολία και να διευκολυνθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η ζωή τους. Έρευνες που έχουν διεξαχθεί πάνω στο συγκεκριμένο θέμα δείχνουν πώς περίπου το 7-10% του παγκόσμιου πληθυσμού πάσχει από μια αναπηρία, γεγονός που σημαίνει πως ίσως να υπάρχουν περισσότεροι από 500 εκατομμύρια άνθρωποι με τέτοιες αναπηρίες, ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 80% από τους ανθρώπους αυτούς υπολογίζεται ότι ζει σε αναπτυσσόμενες χώρες. Η καθιέρωση, επομένως,  της ημέρας αυτής σε διεθνές επίπεδο, είναι υψίστης σημασίας καθώς επιτρέπει διάφορους κυβερνητικούς  ή πολιτικούς φορείς να εστιάσουν την προσοχή τους στα κατοχυρωμένα δικαιώματα και αναγνωρισμένες δυνατότητες ατόμων που πάσχουν από οποιοδήποτε είδος αναπηρίας.

1 στα 6 άτομα κατά μέσο όρο στην Ευρώπη έχουν πληγεί από κάποια αναπηρία, είτε ήπιας είτε σοβαρής μορφής.. Το 1/3 των ατόμων που έχουν συμπληρώσει τα 75 έτη ζωής εμφανίζουν αναπηρίες που περιορίζουν έως έναν ορισμένο βαθμός τις όποιες δραστηριότητες τους. Τέτοια αριθμοί υπολογίζεται να αυξηθούν έχοντας ως γνώμονα το ρυθμό γήρανσης του πληθυσμού εντός ΕΕ. Σύμφωνα με το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ τα «άτομα με αναπηρίες πρέπει να επωφελούνται μέτρων που θα οδηγούν στην αυτονομία, την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη και συμμετοχή τους στον κοινωνικό βίο».

Νέα έρευνα που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογραμμίζει πως η συντριπτική πλειοψηφία των Ευρωπαίων πολιτών τάσσονται υπέρ της ενσωμάτωσης και πλήρους συμμετοχής των ανθρώπων με αναπηρίες στο κοινωνικό σύνολο. Πιο συγκεκριμένα, το 97% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι τα άτομα αυτά έχουν κάθε δικαίωμα και ευκαιρία στη μόρφωση, στην εργασία, στη διασκέδαση, στην αγορά ενώ περίπου 7 με 8 στους 10 υπογράμμισαν την ανάγκη προσβασιμότητας για τα άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Με τον όρο προσβασιμότητα, φυσικά εννοείται ότι τα άτομα με αναπηρίες οφείλουν να έχουν ισότιμη πρόσβαση στο φυσικό περιβάλλον, στις μεταφορές τι τεχνολογίες, και σε όλες τις υπηρεσίες του 21ου αιώνα.  « Ένα μεγάλο μέρος του Ευρωπαϊκού πληθυσμού θεωρεί πως τέτοιες λύσεις θα ευνοήσουν άτομα με αναπηρίες ως προς τη δυνατότητα τους να ταξιδεύον, να σπουδάζουν, να εργάζονται εκτός Ε.Ε. και θα ευνοούσαν επίσης και την ενιαία αγορά της Ε.Ε» συμπληρώνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενώ τη στιγμή που μιλάμε προτάσεις για ευρωπαϊκή πράξη προσβασιμότητας τίθενται επί τάπητος.

Περί ιστορικού αναπηριών, το 2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέσπισε στρατηγική για τη βοήθεια των ατόμων με αναπηρίες έως το 2020. Ένας από τους σημαντικότερους στόχους της στρατηγικής αυτής είναι η αξιοποίηση κανόνων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και κρατικών ενισχύσεων, ώστε να βελτιωθεί η προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες σε κάθε είδους υπηρεσία. Τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους, η Επιτροπή εγκαινίασε δημόσια συζήτηση με διάρκεια 10 εβδομάδων για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στα πλαίσια μιας νέας Ευρώπης.

Σταύρος Ντούλης

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.